Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
SMG’ye dair örnek bir uygulama: Fransa örneği
Share 18 December 2007

Fransa da, daha önce yayınlamış olduğumu Kanada’da gibi mimarlık mesleğine dair oldukça doğru yasal uygulamaları geliştiren ülkelerden birisi. Fransa’da uygulanmakta olan Meslekî Gelişim Sistemlerinin en önemli 2 kriteri, meslekî niteliğin yükseltilmesi ve işsizliğe çözüm bulunması olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de uygulamaya geçilen Sürekli Meslekî Gelişim ile karşılaştırma yapmaya olanak sunmak amacıyla, yine Raşit Gökçeli’nin hazırlamış olduğu Fransa örneğini sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Konuyla ilgili diğer yazılarımız için:

Mimdap Soruyor: İngiltere’de SMG uygulaması var mı?

SMG’ye dair örnek bir uygulama: Kanada örneği
Mimdap soruyor: Fransa’da SMG uygulaması var mı?
Mimdap soruyor: ABD’de SMG uygulaması var mı?

Mimdap

Fransa’daki Meslek İlkeleri

 • Sosyal devlet
 • Emeğin niteliğinin yükseltilmesi
 • Denetim muğlak
 • Sosyal partnerlerin uzlaşması önemli


Sürekli Mesleki Gelişim Sürecinin Başlangıcı

-Fransa’da mesleki formasyon sosyal bir sorun olarak ele alınmaktadır. 2004 yılında çıkartılan bir yasa ile mesleki formasyon hem işsizliğe çare, hem iş gücünü geliştirme ve nitelikli duruma getirme amaçlanmıştır. Hükümet sosyal aktörler arasında yani işveren ve işçi kuruluşları arasında varılan anlaşmaları gerektiğinde kararname şekline getirerek, resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe koymaktadır. Meslek alanında da durum aynıdır. Mimarlık mesleği ile ilgili yasa ve deontolojik kurallar Sürekli Mesleki Eğitimi giderek bir zorunluluk haline getirmektedir. Ancak sürekli mesleki eğitim henüz Kanada’da olduğu gibi mesleği sürdürmek için bir zorunluluk değildir ve sürekli eğitim eksikliği meslek odasının listesinden silinme sonucunu getirmemektedir. Fransa’da sürekli meslek eğitimi yalnızca meslek kadroları için değil mesleğe hizmet veren ara kadrolar için de verilmektedir. Mevcut durumda çalışan için yılda 20 saat mesleki eğitim standardı uygulanmaktadır.

Fransa’daki meslekli eğitimin bir diğer özelliği ise eğitim için gerekli finansman kaynaklarının devlet ve daha çok profesyonel örgütlerin sandıkları tarafından karşılanmasıdır. Gerek sürekli mesleki eğitim gerekse eğitimin kendisi 1999 yılından itibaren Lizbon Stratejisi doğrultusunda bir dizi reforma tabi tutulmuştur.

Mimarlık Mesleğine Giriş

Odaya Kayıt
Mimar ikamet ettiği bölgenin şubesinde Odaya kayıt yaptırır. Mimar ülkenin tümünde mesleğini icra edebilir.
Mimar Mimarlar Odası Ulusal Konsey’i tarafından saptanan bir barem uyarınca aidat ödemekle yükümlüdür.

Unvanın Korunması
Mimar, mimarlık firması / şirketi, Mimarlık alanında (agrégé) / unvanları 3.1.1977 tarihli yasanın koruması altındadır.

Mesleki İşlevin Korunması
3.1.1997 tarihli mimarlık hakkındaki yasa mimarın inşaat edimindeki konumunu koruma altına alır.

Mesleki Gelişim
Eğitim kurumları değişik seviyelerdeki diplomaları verir. Mimarların Sürekli Mesleki Gelişimleri (formasyon) gerek yasa, gerekse ödevler kodu nezdinde bir zorunluluk olarak zikredilmektedir. Sürekli Mesleki Gelişim Meslek Odası ve Yasa Tarafından bir Zorunluluk olarak ele alınmaktadır.

Mesleki Formasyon ve Sosyal Diyalog ile İlişkili 4 mayıs 2004 Yasası

2004 yılında çıkartılan bir yasa ile profesyonel formasyona ilişkin en geniş anlamda düzenlemeler getirilmiştir.

Yasanın ilk maddesinin ilk cümlesi hayat boyu mesleki formasyonun milli bir görev olduğunu belirtiyor. Yasa işgücünün nitelikli hale gelmesi işgücünün, ücretlilerin sosyalleşmesini amaçlamakta. İşsizliğe nitelik bağlamında bir çözüm alternatifi sunmayı amaçlıyor. Yasa 50’nin üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde sürekli eğitim gören personelin yerine geçici olarak istihdam edilecek işgücünün masrafının devlet tarafından karşılanması esasını getiriyor. Yasa ücretlilerin yılda 20 saatlik mesleki formasyon alabilmeleri esasını getiriyor. (6 yıl için toplam 120 saat). Yasanın bir amacı da 19 – 26 yaş grubundaki istihdam talebini profesyonelleştirmek. Aynı amaç 26 yaş ve üstü için de güdülmekte.

Fransa ‘da Mimarlık Eğitimi

İki tip Diploma mevcut
1- D.P.L.G. : Devlet diploması Kültür Bakanlığına bağlı 24 adet Mimarlık Okulu tarafından verilmekte.
2- D.E.S.A. : Özel bir okul olan “Ecole Spéciale d’Architecture” diploması.

Mimarlık Eğitimi Reformu Neticesinde Durum

Yapılan eğitim reformu sonucunda eğitim üç aşama (Cycles) içerisinde düzenlenmekte;

İlk aşama (2 yıl) : Mimarlık alanında DEUG diploması. Mimarlık kültürü almak üzere genel dersler. Basit proje tasarlama yeteneği; 1 aşama sonucunda öğrenci 2. aşamaya devam edebilr ya da değişik bir disiplinin 2. aşamasına devam edebilir ya d iş hayatına yönelik profesyonel aktivitelere yönelebilir.

İkinci aşama (2 yıl) :
Mimarlıkta (maitrise) diploması, yüksek eğitim diploması.Mimarlık ve şehircilik alanında proje tasarlama yeteneklerini kazandırır. Öğrenci 3. aşamaya devam edebilir, D.P.L.G. Diploması almak üzere, müfredat uygun ise başka disiplinlerde 3. aşama programlarına yönelebilir.

Üçüncü aşama (2yıl) : Bu aşama sonucunda D.P.L.G. Diplomasına hak kazanılır. Bu aşama içerisinde 6 aylık bir staj süresi bulunmaktadır. Staj Fransa’da ya da başka bir ülkede yapılabilir. Staj, eğitim kurumlarının anlaştıkları,, belediye ya da bölgesel kurumlar, hatta girişimler içerisinde yapılabilir.

Söz konusu eğitim reformu 1999-2000 eğitim yılından beri uygulanmaya başlanmıştır.

Sürekli Meslekî Gelişim

Mimar yasal mevzuat uyarınca mimar mesleki yeterliliğini geliştirir bu amaçla mesleki gelişim (formasyon), bilgilenme, mükemmelleşme (meslekte yetkinleşme) amaçlı çaba gösterir. 1977 tarihli Mimarlık Yasası’nın 26. maddesi ile resmi gazetenin 25 mart 1980 tarihli sayısında yayımlanan “Code des Devoirs” (Mimarın görevleri) nin 4. maddesi sürekli eğitim ile ilgilidir. Yasaya göre Oda Sürekli Mesleki Eğitim örgütleyebilir. Mimarın Görevleri Kodu, mimarın yetkinleşme amacı ile Oda’nın onay verdiği mesleki formasyon alanlarında çaba göstermesi gereğini belirtir. Fransız Mimar Odaları Ulusal Konseyi (CNOA) bu amaçla WEB sitesinde mesleki formasyon veren kurumları Bölgeler ve formasyon konuları itibariyle ve örtülü bir akreditasyon mantığı içerisinde belirtmektedir.

Fransa’da Mimari İşletmelerde Hayat Boyu Sürekli Mesleki Gelişim

- İşveren ve işçi kuruluşları arasında varılan anlaşma resmiyet kazanıyor.
- Dayanağı 4 mayıs 2004 tarihli mesleki formasyon ile ilgili yasa.
- Amaç nitelikli ara işgücü oluşturmak.
- Mesleki kalifikasyon sertifikaları ve sertifikalı formasyon programları mevcut.
- İlkesel olarak her yıl 20 saatlik formasyon veriliyor. 6 yıl 120 saat tavan eğitim.
- Eğitim programlarının ücretleri işverenlerin bazen de devletin oluşturduğu fonlar ve onları yöneten kuruluşlar tarafından karşılanıyor.
- Ücretli eğitim esnasında da ücretini alabiliyor.

Meslekî Formasyonun Finansmanı

Fransa’da Sürekli Mesleki Gelişim ile ilgili maliyetler çalışanın statüsüne bağlı olarak bu amaçla kurulmuş çeşitli kurumların oluşturdukları fonlar tarafından karşılanır.
- Serbest meslek erbabı olup da işletmenizde ücretli olmamanız;
- Serbest meslek sahibi olup da işletmenizde ücretli olmanız ya da işletmenizde çalışanlar ile ilgili profesyonel bir formasyon programı öngördüğünüzde;
İşletmenizin bu amaçla ödediği aidatlarla ve bazı durumlarda devlet tarafından finanse edilen fonlar SMGM masraflarını karşılar. Bunun dışında gerek SMGM programındaki ücretli eğitim süresince ücretini kısmen veya tamamen alabilmekte gerekse SMGM programındaki ücretlinin yerine yapılan istihdamın masrafını devletten tahsil edebilmektedir.

Fransız Kültür Bakanlığı Mimarların Sürekli Formasyonu 2006 Yılı Rehberi

Kültür ve İletişim Bakanlığı Mimarlık ve Tabii Varlıklar Müdürlüğü tarafında her yıl yayımlanan bu rehber bakanlık ve Oda şubelerinden temin edilebilmekte. Rehber, ulusal ve bölgesel ölçekte, Oda, birlik, okul, Mimari, Şehircilik ve Çevre Konseyi(CAUE) v.b. tüm aktörler tarafından verilen sürekli mesleki eğitimlerin listesini içerir. Rehber koruma, sürdürülebilir gelişim ve çevre kalitesi, mesleğin çeşitliliği v.b. alanlara ağırlık vermektedir.

GEPA

1968 yılında kurulan maddi çıkar gözetmeyen UNSFA (Fransız Mimar Sendikaları Birliği); SFA (Fransız Mimarlar derneği) ve birçok yöresel mesleki kuruluşu içeren ve Fransa ve hatta dış ülkelerde mevcut olan mimarlığa dönük profesyonel eğitim taleplerini toparlayan bir grup.

Fransa’nın örgütlülük konusunda çok gelişkin bir geleneğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Böylesi bir geleneğin varlığını da, listelediğimiz mimarlık örgütlerine bakarak görebiliriz.

Fransa’daki Mimarlık Örgütlerinin Listesi ve web adresleri için tıklayın

Hazırlayan: Raşit Gökçeli

5 Yorum
 1. R. Gökçeli’nin eline sağlık ama bizdeki SMG uygulamasına benzerlik kuramadım doğrusu. Fransa’da mesleki gelişim için kurs gören kişinin yerine yapılacak istihdam ve bu kurs ücretlerinin devlet tarafından verilmesi bile planlanmış. Yine de 15 krediyi alamazsan tescilli büro sayılmazsın gibi garip bir uygulamnın izine rastlayamadım. Bu iş tam Türk uslü olmuş galiba.

  didem özgür | 18 December 2007

 2. el caka yer caka
  niteliksiz malzeme tanitimlari ile payandalandirilan SMG bir yandan mimarlari uretici firmalarin reprezantani durumunda dusurmekte bir yandan da bunlari tertip eden meslek odasi firmalardan tanitim ucreti almaktadir. (SMG kredileri yuzunden tanitimlar kalabalik bir izleyici kitlesi bulduklari icin). oda uyelerden SMG katilim ucreti, firmalardan da tanitim ucreti alarak el caka yer caka butcesini beslemektedir. (cifte kadayif).

  bu konuda daha ayrintili bir calismayi hazirlamaktayim.
  rasit gokceli

  Raşit Gökçeli | 26 December 2007

 3. meslek odasının “bu hayırlı eğitim işini” kendi bütçesini kabartan bir faaliyete döndürmesini normal koşullarda beklemezdim. fakat Gökçeli’nin söylediği “paralı eğitim” düzenine hem SMG alıcılarından hem de bu hzimeti firma tanıtımı adı altında satıcılarından çifte kazanç sağlamak kıymetli maliye bakanımız Unakıtan cinliğini aşan birşey. mali kaynakları yüksek oda daha güçlü kamu faydasını sağlar anafikri oda yöteimi tarafından benimsnmiş görünüyor. bu paralı mecburcu eğitime şu sıralarda mesleğin bir ksım üyeleri talep gösteriyor, bilerek bilmeyerek. ama er geç sabah olacak, gün ışıyacak.

  meise gülen | 26 December 2007

 4. Yılmaz Kuyumcu ve Raşit Gökçeli’ye Mimarlıkta Sürekli Mesleki Gelişim konusunda Fransa, ABD ve Kanada örnekleri ile ilgili çalışmaları için teşekkürler. Mimarlar Odası acaba böyle bir çalışma yaptı mı? Yapmadıysa büyük eksiklik, ama yaptı da bugünkü uygulamayı en uygun yöntem olarak benimsedi ise mimarlar bunu sorgulamalıdır. Çünkü mesleki gelişimin birçok yolu varken mimarların yalnızca MO’nın düzenlediği etkinliklere katılmaya zorlanması ve katılmayanlara tescil belgesi verilmemesi gibi akıl almaz uygulama “sürekli mesleki gelişimden” çok Oda’nın bir iktidar ve bir baskı aracı gibi bir görünmekte.

  Meslek alanı ile ilgili olarak her hafta çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği birçok önemli ve bilimsel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere konuşmacı ya da dinleyici olarak katılmak, bir araştırma yapmak, herhangi bir kamusal projede yer almak ya da mesleki alanda daha birçok başarılı çalışma yapmak mesleki gelişme sağlamayacak ve puan kazandırmayacak. Yalnızca Oda etkinlikleri mesleki gelişim kazandıracak. Kaldı ki Oda’nın düzenlediği bazı etkinlikler yararlı olabilir ve onları tenzih ederim ama açıkçası hangi kriterlere göre seçildikleri belli olmayan bazı konuşmacıların hiçbir araştırmaya dayanmayan, hiçbir görsel malzeme içirmeyen yalnızca kendi yetersiz birikimine dayanan yorumlamalarını aktardıkları sunumların da mesleki gelişime ne gibi bir katkısı olduğu da sorgulanmalı.

  Asuman Yeşilırmak | 26 December 2007

 5. Demek ki Mimarlık Yasası ŞART….!

  Bülent BARDAK | 21 November 2008


Yorum yazmak için


Amerikalı mimarlar Tod Williams ve Billie Tsien, Japonya Sanat Birliği’nin 2019 Praemium Imperiale ödülünü  kazandı.       2019 Praemium Imperiale mimarisi, Tod Williams ve Billie Tsien’i ödüllendirdi. Fotoğrafı çeken Taylor Jewell     Her yıl verilen Praemium Imperiale, mimarlık, heykel, müzik, resim ve tiyatro ya da film alanlarında “büyük uluslararası etki” yapan sanatçıları tanır. [...]
ARŞİV
Subscribe