Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
Mimarlar ve vatandaşlar Saraçoğlu için itiraz dilekçesi verdi
Share 14 April 2018

“Saraçoğlu’nu ranta değil halka açın”

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na itiraz etti.

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri Nihal Evirgen,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Şakir Babacan, Kavaklıderem Derneği’nden İsa Çapanoğlu ve vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne kişisel olarak itiraz dilekçelerini verdi.

 

 

Mimarlar ve vatandaşlar, Saraçoğlu Mahallesi’nin altına otopark yapılmasının önünü açan, zemin üstünde 10.000 m2 inşaat alanı tanımlayarak yeşil alanları ve kamusal değerleri tehlikeye atan planın iptal edilmesini talep ederken, yetkililere “Saraçoğlu’nu ranta değil, halka açın!” çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kurumsal olarak da iptal davası açacağız

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

 

 

“16.03.2018-16.04.2018 tarihleri arasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan Ankara, Çankaya İlçesi Yenişehir ve Namık Kemal Mahallesi Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına itiraz ettik. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı pazartesi günü askıdan iniyor. Askıdan indikten sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kurumsal dava açacağız. Biz de kişisel olarak dilekçemizde bu planının koruma amaçlı imar planı olmadığını, korumama amaçlı imar planı olduğunu belirttik. Bütün Saraçoğlu Mahallesi’nin altını otopark yapma hükümlerinin bulunduğunu bunların da ortadan kaldırılması gerektiğini kentsel SİT alanın böylesi bir planla korunamayacağına itiraz etmek için buradayız. 10 bin metrekare inşaat yapılmasını ve yine etkileşim sahası içinde belirsiz bir inşaat izni verilmesi de itiraz dilekçelerimiz arasında yer aldı. Saraçoğlu Mahallesi’nin halka değil ranta açılmasını istiyoruz.”

 

 

İtiraz dilekçesi ekte yer almaktadır

 

 

ANKARA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞܒNE

İTİRAZ EDEN:………………………………..(TC Kimlik No:………………………..)

Adres:

İTİRAZ KONUSU    : 16.03.2018-16.04.2018 tarihleri arasında Müdürlüğünüz ilan panosunda askıya çıkarılan Ankara, Çankaya İlçesi Yenişehir ve Namık Kemal Mahallesi Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına itirazların sunulması.

AÇIKLAMALAR      :

Koruma Amaçlı İmar Planlarının planlama alanında bulunan korunması gerekli doğal, arkeolojik, tarihsel, anıtsal, sivil mimari ve kentsel değerlerin, planlamanın değişmeyen verileri olarak ele alınmasını ve bu değerlerin öneminin vurgulanmasını, kültürel, tarihi ve simgesel kimliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlaması gerekirken, itiraz konusu askıdaki Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı, tescilli kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik herhangi bir hüküm içermemekte, bu değerleri göz ardı ederek alanı tümüyle rant odaklı kullanıma açmaktadır.

Koruma amaçlı imar planları sosyal ve teknik altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çağdaş, işlevsel, ekonomik, estetik, ergonomik yönlere sahip çözümler sunması gerekirken, itiraz konusu planlar, bu sorunlara analiz, sentez ve öneri aşamalarında hiç yer vermemiştir.

İtiraza konu; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planın “Genel Hükümler” başlıklı 3 Nolu Plan notu ile “tüm parsellerin ve park alanlarının altına otopark yapılabilir, farklı parsellerdeki zemin altı otoparkları arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla park ve yol alanlarında zemin üstü ve/veya zemin altında yaya ve taşıt alt ve üst geçiş koridorları yapılabilir, zemin altı otoparklara tüm yapılardan ve yeşil alanlardan giriş çıkış sağlanabilir” hükmü getirilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi’nin yıllara yayılan bitki potansiyeli, yaşayanları ile birlikte oluşturulmuş olup peyzajı, bahçe duvarları, her biri tek tek ve bütünüyle kültürel peyzaj alanıdır. Saraçoğlu Mahallesi, yapı bütünlüğü ile birlikte, doğasıyla, anılarıyla, toprağıyla, altıyla ve üstüyle bir bütün olarak korunması gerekirken, hiçbir ulaşım etüdüne, teknik gerekçeye dayanmayan yer altı otopark planlaması kabul edilemez. Yeraltı otoparkı ile kent merkezinde yaşanan ulaşım, erişim, sıkışıklık ve kirlenme sorunlarının arttırılmasına neden olunacak, tüm bitki varlığı ve canlı yaşamı geriye dönüşü mümkün olmayan zararlar görecek ve yok olacaktır.

İtiraza konu; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planın “Özel Hükümler” başlıklı 1 Nolu Plan Notunda “turizm+ticaret+konut alanlarında emsale esas inşaat alanı 10.000 metrekare büyüklüğünde kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri, kültürel tesis yapıları, semt konakları vb. gibi kamusal alanlar yapılmak kaydıyla emsale esas inşaat alanı toplamı 10.000 metrekare büyüklüğünde konaklama birimleri ile ticari birimler yapılabilir. Söz konusu fonksiyonlar ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere bir orana bağlı kalmaksızın zemin üstü veya zemin altında yapılabilir. Zemin üstünde sadece turizm amaçlı yapılar yapılacak olup yapılacak turizm fonksiyonlu yapılar planla belirlenen çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla Yençok:3 kattır. Bu alanda zemin üstünde veya zemin altında yapılacak yapıların blok şekli, boyutları, çekme mesafeleri bloklar arası mesafeler, kat yükseklikleri, yapılan tescilli yapılara yaklaşma mesafeleri, taban oturumları, kat adetleri ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınmak kaydıyla serbesttir.” hükmü yer almaktadır.

İtiraz konusu, planlarda alanda yeni yapılaşmalar ve işlevler öngörülmüştür. Alana ilişkin 10.000 metrekarelik yapılaşma önerisi koruma amaçlı plan yapım amacına aykırıdır.

Kurul kararı ile yüksekliğin serbest bırakılmış olması alanın bütünlüğünü, siluetini bozacak bir plan kararıdır. Mevcut alan kullanımının ve işlevlerin korumayla uyumlu biçimde sürdürülmesi gerekirken itiraza konu planlar, yapıların işlevlerini neredeyse tamamıyla değiştirmektedir. Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı, planlama alanının fiziki mekân organizasyonu için belirlenen hedef ve kararların gerçekleşmesine yönelik etaplama, eylem planı, yasal, yönetsel, hukuki, finansal, vb. araçların belirlenmesi ve uygulamaya yönelik sürecin tasarımı için bir yönetsel plan önerisine sahip değildir.

İtiraza konu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planın “Özel Hükümler” başlıklı 4 Nolu Plan Notunda “Etkileşim geçiş sahası içerisinde kalan, planda resmi kurum alanı olarak belirlenen parsellerde yapılaşma koşulları mevcut binaların vaziyet planları ve dönemin getireceği ihtiyaçlar baz alınarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanacak mimari avan proje ile belirlenecektir” hükmü de belirsizlik getirmektedir, dönemin getireceği ihtiyaçlar ifadesi alanın geleceğine ilişkin tereddüt yaratmaktadır.

Plan açıklama raporunda 210 adet tescilli ağaç olduğu ifade edilmiş, sadece mahalleyi çevreleyen tüm kaldırımlardaki sağlı, sollu bitkiler ve iç ortak bahçelerdeki bitkilerin belirli bir kısmı kayıt altına alınmıştır. Ortak alanlar dışındaki konutların yan arka ve ön bahçelerindeki bitkilerin hiç biri kayıt altına alınmamış, 94.sokaktaki yaklaşık 100 yaşındaki Şimşir ağacı, 95. sokaktaki saplı meşe ağaçları tespit edilmemiştir. Bu durum itiraza konu planların alan incelemesi yapılmadan eksik bilgilerle masa başında hazırlandığını ortaya koymaktadır. Saraçoğlu Mahallesi kentsel sit statüsünde olup, yasal mevzuatlarda kentsel sit sınırları “bahçe ve tüm bitki varlığı” olarak çizilmiştir. Dolayısı ile plan raporunda yer alan bitki rölöve ve tescil kayıtları doğru değildir.

Ayrıca itiraz konusu planların Plan Açıklama Raporunda başka kaynaklardan “kopyala-yapıştır” (Sayfa 3-“Tablo 2.Teşvikiye Mahallesi…”, Sayfa 52- 5.7. Fiziksel çevre analizi- “Ihlamur kasrı sınırı ve tarihsel…”) yöntemi ile elde edilen bölümlere sahip olması, Plan Açıklama Raporunun da gerekli bilimsel ve teknik çalışma özenine sahip olmadan hazırlandığını göstermektedir. Koruma amaçlı imar planı hazırlanması ilke ve esaslarına uygun davranılmamıştır.

NETİCE VE TALEP: Yukarıdaki açıklamalarım çerçevesinde koruma amacına hizmet etmeyen, kamu yararına aykırı olan Ankara, Çankaya İlçesi Yenişehir ve Namık Kemal Mahallesi Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına itiraz ettiğimi bildirir, itirazımın kabulü ile itiraz konusu plandan vazgeçilmesini ve sonucun tarafıma bildirilmesini talep ederim.

13.04.2018

Saygılarımla

 

 

 

Kaynak :  Mimarlar Odası Ankara Şubesi 


Yorum yazmak için


Tasarım: 3XN Danimarkalı firma 3XN, Toronto’daki global emlak firması Hines için 10 katlı, çapraz lamine ahşap yapı tasarlıyor.       Global gayrimenkul, geliştirme ve yönetim şirketi Hines, Minneapolis’te (şu anda Katerra’nın sahip olduğu) yerel firma Michael Green Architecture tarafından tasarlanan 24.5 milyon dolarlık T3 binasını 2016′da açtığında, yedi katlı, 20.000 metrekarelik yapı Amerika Birleşik [...]
ARŞİV
Subscribe